2021-02-16 v1.13 更新履歴

v1.12 から v1.13 の更新内容は以下のとおりです。

v1.13 の更新内容

セクション記事更新内容
シナリオ関連仕様シナリオ関連の行動データ新規作成
ツール連携ランドスケイプ LBC新規作成