2021-07-14 v1.17 更新履歴

v1.16からv1.17の更新内容は以下のとおりです。

v1.17の更新内容

セクション

記事

更新内容

シナリオ関連仕様

ページ埋め込みオプションの実装

内容更新