2021-07-14 v1.17 更新履歴

v1.16からv1.17の更新内容は以下のとおりです。

v1.17の更新内容

セクション記事更新内容
シナリオ関連仕様ページ埋め込みオプションの実装内容更新