2021-11-18 v1.21 更新履歴

セクション記事更新内容
データ連携(リアルタイム取り込み)データ連携(リアルタイム取り込み)導入手順注意書きを追加