2020-11-11 v1.6 更新履歴

v1.5 から v1.6 の更新内容は以下のとおりです。

v1.6 の更新内容

セクション記事更新内容
データ連携(リアルタイム取り込み)データ連携(リアルタイム取り込み)導入手順新規作成
データ連携(ECサイト)ebisumart新規作成